Кафедра філології

Кафедра філології створена в 2003 р. у Закарпатській філії Київського славістичного університету. У 2013 році, після реорганізації, кафедра продовжила свою діяльність у новоствореному ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет». Кафедра є випусковою з фаху «Філологія*». Крім того, нею забезпечується викладання навчальних курсів із циклу дисциплін соціально-гуманітарного спрямування, а саме: українська мова за професійним спрямуванням, іноземні мови, риторика, слов’янська мова та інші для студентів всіх спеціальностей.

Впродовж всіх років діяльності кафедри викладання навчальних дисциплін забезпечували провідні фахівці у галузі мовознавства та літературознавства, а саме: доктори наук, професори: Фабіан М.П.,            Лизанець П.М.; кандидати наук, доценти: Грабовська С.В., Гортвай Є.Ф., Гедєш А.А., Голик С.В., Дєрке М.Ж., Жовтані Р.Я., Мікула О.І.,                   Гойдаш Ю.Ю., Кевешлігеті О.В., Рогач Л.В., Сливка М.І., Сокол І.О., Юсип-Якимович Ю.В., Андрусяк І.В., Бобинець С.С., Рошко М.М., Філак І.Я., Завальська Г.П.та ін.

Сьогодні кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Грабовська Світлана Василівна, науково-педагогічний стаж роботи якої складає понад 45 років. У 1987 році нею захищена кандидатська дисертація на тему: «Структурно-семантичні особливості складнопідрядних речень з підрядним з’ясувальним в сучасній українській літературній мові».

Комплексною темою та колом наукових інтересів викладачів кафедри філології є дослідження актуальних проблем компаративної лінгвістики та літературознавства.

Результати науково-дослідної роботи публікуються у формі наукових статей, індивідуальних та колективних монографій, навчальних посібників. В тому числі багато наукових статей викладачів та студентів оприлюднюються на щорічній Міжнародній науково-практичній конференції університету «Слов’янський світ: минуле та сучасність» та друкуються у збірниках наукових праць ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».

Кафедра філології забезпечує викладання всіх дисциплін професійної підготовки бакалаврів з філології. Результати наукових досліджень викладачів кафедри застосовуються у процесі викладання спецкурсів, лекційних, практичних та семінарських занять і сприяють підвищенню якості підготовки бакалаврів-філологів.

Щороку колектив кафедри бере участь у міжнародних науково-практичних семінарах з підвищення кваліфікації, які організовує наш університет. Отримані на них знання викладачі успішно використовують у своїй роботі.

До науково-дослідної роботи активно залучаються студенти спеціальності «Філологія*». Вони беруть участь у студентських наукових конференціях, зокрема «Актуальні питання наукових досліджень угорської мови та літератури», «Розвиток і взаємовплив слов’янських мов і літератур», «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур», «Актуальні проблеми дослідження германського мовознавства», «Українське слово мовами народів світу», «Культурна спадщина слов’ян», «Соціолінгвістична інтерактивна інтерпретація комунікативних фактів», «Аспекти мовної взаємодії англо-комунікації», «Розвиток англійської мови на сучасному етапі», «Слов’янство і сьогодення», «Теоретичні аспекти граматики англійської мови» тощо.

Крім того, наукові студентські конференції проводяться і з нагоди визначних дат, зокрема 200-ї річниці з дня народження М.В. Гоголя, 195-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, 150-ї річниці з дня народження І.Я.Франка, Дня слов’янської писемності і культури та ін.

У сучасних умовах життя нашого суспільства мовна освіченість набуває великого значення в контексті нових завдань, що стоять перед людством в новому тисячолітті. Сьогодні загальновизнаним є те, що, виконуючи різноманітні функції в бутті людини і етносу, кожна національна мова є унікальною загальнолюдською цінністю як неповторний спосіб пізнання світу.

Необхідність вивчення іноземних та слов’янських мов зумовлена динамічним розвитком національних меншин в області, створенням національних шкіл, телевізійних та радіо передач, преси, культурно-освітніх інституцій, які мають гостру потребу в розширенні кваліфікованих кадрів із знанням мов. Крім того, створення спільних підприємств, збільшення кількості прикордонних переходів, розвиток туризму, розширення культурних контактів призводить до зростання інтересу молодих людей до вивчення іноземних та слов’янських мов.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *