Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Товариства з обмеженою відповідальністю

«Заклад вищої освіти

Східно-європейський слов′янський університет»

в 2021 році

 

І. Загальні положення

1.1.Правила прийому розроблені Приймальною комісією Товариства з обмеженою відповідальністю «Заклад вищої освіти Східно-європейський слов’янський університет» (далі – Приймальна комісія) та затверджені Вченою радою університету відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508.

1.2. Провадження освітньої діяльності у ТОВ «ЗВО Східно – європейський слов’янський університет» (далі – Університет) здійснюється відповідно до оприлюднених на офіційному сайті МОН України (mon.gov.ua) «Відомостей про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» для ТОВ «ЗВО Східно-європейський слов’янський університет».

1.3. Прийом до Університету здійснюється на конкурсній основі за кошти фізичних та юридичних осіб.

1.4. Організацію прийому вступників до Університету здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію Університету (нова редакція), затвердженим Вченою радою (протокол № 3 від 29 жовтня 2020 року) у відповідності до Положення про Приймальну комісію закладу вищої освіти,, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу вищої освіти оприлюднюється на офіційному вебсайті ТОВ «ЗВО Східно-європейський слов’янський університет».

Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Університету та виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ТОВ «ЗВО Східно-європейський слов’янський університет», вирішує Приймальна комісія на своїх засіданнях.

Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті Університету не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години):

 • понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 (без перерви) Субота, неділя – вихідні дні.

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

 

2.1. ТОВ «ЗВО Східно-європейський слов’янський університет» оголошує прийом на перший курс для здобуття вищої освіти з нормативним строком та формами  навчання в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (освітніми програмами) (табл. 2.1) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

 Таблиця 2.1

Перелік спеціальностей (освітніх програм), за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою у ТОВ «ЗВО Східно-європейський слов’янський університет»  за ступенями бакалавра

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Код Назва Код Назва
01

 

Освіта

 

014 Середня освіта 014.02 Середня освіта

(Мова і література (англійська))

014 Середня освіта 014.02 Середня освіта

(Мова і література (німецька))

014 Середня освіта 014.02 Середня освіта

(Мова і література (словацька))

014 Середня освіта 014.02 Середня освіта (Мова і література (угорська))
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.03 Слов’янські мови і літератури (переклад включно)
035 Філологія 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно)
035 Філологія 035.07 Угро-фінські мови і літератури (переклад включно)
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Практична психологія
29 Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент

 

2.2. Для здобуття ступеня бакалавра приймаються:

– особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра – для здобуття ступеня бакалавра.

Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання.

2.3. Особи, які здобули повну загальну середню освіту приймаються на навчання на перший курс.

Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, Університет може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий (старші) курс(и).

Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.

2.4. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти

фізичних та/або юридичних осіб на другий чи старші курси з нормативним строком навчання в межах ліцензійного обсягу.

 

Здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані з Університету та інших закладів вищої освіти або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю в Університет.

2.5. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, сформовані Університетом в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдина база).

2.6. Особливості прийому на навчання до Університету, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом МОН України № 560 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України» від 24.05.2016 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2016 р. за № 795/28925.

2.7. Особливості прийому до Університету осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом МОН України № 697 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)» від 21.06.2016 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06. 2016 р. за№907/29037.

2.8. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

2.9. Прийом на навчання до Університету здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожної спеціальності. Прийом на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

2.10. Для вступників та студентів, які потребують поселення в гуртожиток, надається 100 місць (кімнати в гуртожитку на 3-4 осіб, забезпечені холодною, гарячою водою, теплопостачанням, душовими кабінами, туалетними кімнатами). Поселення вступників та студентів до гуртожитку здійснюється відповідно до затвердженого у ЗВО «Східно-європейський слов’янський університет» порядку.

 

ІІІ. Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

3.1 Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі від вступників, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи  вступної  кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
І сесія ІІ сесія
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2021 р.

 

01 липня 2021 р.

 

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників 14 липня 2021 р. 14 липня

2021 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів 16 липня 2021 р.

о 18.00 годині

12 серпня 2021 р.
Закінчення прийому заяв від осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 23 липня 2021 р.

о 18.00 год.

12 серпня 2021 р.
Строки проведення вступних іспитів з 16 по 23 липня 2021 р. включно

12 – 17 серпня

2021 р.

Строки проведення співбесід з 17 по 19 липня

2021 р. включно

12 – 17 серпня

2021 р.

Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування не пізніше
02 серпня 2021 р.
не пізніше

20 серпня 2021 р.

Терміни зарахування вступників не пізніше

09 серпня 2021 р.

не пізніше

23 серпня

2021 р.

 

3.2. Прийом заяв і документів на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та осіб, для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання

 

І сесія ІІ сесія
Початок прийому заяв від вступників 14 липня 2021 р. 14 липня 2021 р.
Закінчення прийому заяв від осіб 23 липня 2021 р.

о 18.00 год.

12 серпня 2021 р.
Строки проведення вступних іспитів
з 24 по 30 липня

2021 р.

12 – 17 серпня 2021 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше
02 серпня 2021 р.
не пізніше
20 серпня 2021  р.
Терміни зарахуванняв ступників не пізніше
09 серпня 2021 р.
не пізніше
23 серпня 2021 р.

3.3. Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлено в пунктах 1 – 2 цього розділу Правил прийому, можуть бути створені додаткові конкурсні пропозиції для вступу за додатковим набором після 15 вересня 2021 року. У випадку наявності вакантних місць наступна сесія прийому заяв і документів від осіб, які вступають до Університету на заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та осіб, для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують y повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття ступеня бакалавра проводиться з 19 жовтня до 18.00 год. 31 жовтня. Вступні випробування, фахові співбесіди та оприлюднення рейтингових списків вступників здійснюється у період з 4 до 26 листопада.

3.4.Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше ніж 30 листопада. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня.

 

ІV. Порядок прийому заяв та документів

для участі у конкурсному відборі до

ЗВО «Східно-європейський слов’янський університет» 

4.1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви тільки в електронній формі.

4.2. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2021 років), співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697 відповідно до цих Умов;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії Університету.

Вступники можуть подати до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

4.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією Університету у порядку, визначеному законодавством.

Університет створює консультаційні центри при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року

4.4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

4.5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

4.6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

4.7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

4.8. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за оригіналами Приймальна комісія Університету. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

4.9. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

4.10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань — не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Університету на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

4.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією

 • сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.
 • разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Університетом на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

4.12. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

4.13. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

4.14. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них».

 V. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 5.1. Конкурсний відбір для здобуття вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

           – для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, передбачених цими Правилами прийому. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.У спеціальностях, в яких конкурсним предметом є іноземна мова, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 – 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд ;

     – для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у формі зовнішнього незалежного оцінювання  з  української мови і літератури та фахового випробування;

        – для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і  літератури, зовнішнього незалежного оцінювання математики або історії України  та фахового випробування.У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017- 2020 років;

     – для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого до 2016 року, у формі фахового випробування.

    5.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому ЗВО «Східно – європейський слов’янський університет».

        5.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття вищої освіти, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, співбесіди) з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметівдля вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра  на відкриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 2 до цих Правил.

      Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або InternationalEnglishLanguageTestingSystem або сертифікатом CambridgeEnglishLanguageAssessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

     5.4. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому.

       5.5. Конкурсний бал розраховується:

           1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:

           Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А;

        де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

        П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета;

        А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200 (додаток 3).

        Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються Університетом та відображені в додатку 2.

        Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так : “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Уразі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

   Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.Інформацію про них Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

         Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

        Сільський коефіцієнт  для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

    Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і

вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії);

             2)для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за такою формулою:

         Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2+ П3,

        де ПІ – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів),

      П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання з математики або історії України (за шкалою від 100 до 200 балів),

        ПЗ – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

     3)для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра  на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (крім галузі знань 07 «Управління та адміністрування») за такою формулою:

        Конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2,

        де ПІ – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів),

        П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).       

        5.6. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

        За різної кількості складових у конкурсному балі дотримується принцип рівності прав вступників.

           Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі дорівнює 100.

        Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

        5.7. Програми фахових випробувань, які включають критерії оцінювання, структуру оцінки і порядок їх результатів, затверджуються головою Приймальної комісії Університету не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на веб-сайті Університету.

        Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання.Голова Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.

    5.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

        5.9. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

    5.10. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.

      5.11. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію при вступі в Університет.

VI. Спеціальні умови участі в

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти 

6.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

        –  зарахування за співбесідою;

        – участь у конкурсному відборі за результатами іспитів.

        Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття ступеня бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є участь у конкурсному відборі за іспитами.

             6.2.Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

        –    особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10 – 14

статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

 • особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано право на прийом без екзаменів за результатами співбесіди;

 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

        Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на небюджетну конкурсну пропозицію, вони зараховуються надаючи заяві статусу:”Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб”.

        6.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

        – особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

        – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

        6.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

             – особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії Університету копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

        Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018- 2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017 – 2020 років – з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

        6.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Університетом  мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі (включаючи вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра із галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

        – особи, які в 2020 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України,Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

        Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017 – 2020 років – з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

        6.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2020 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

        – особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року включно;

        – громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року.

        Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

VIІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

7.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

        – вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

        – вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

        7.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

        У межах інших, зазначених у пункті 7.1 цього розділу категорій, рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом – від більшого до меншого;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній

(освітньо – кваліфікаційний) рівень – від більшого до меншого.

        Якщо встановлені в третьому – четвертому абзацах пункту 7.2. розділу VIІ правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

        7.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

        – ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

        –   прізвище, ім’я, по батькові вступника;

        –   конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

        – середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

        7.4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ЗВО «Східно-європейський слов’янський університет». Університет замість оприлюднення на офіційному веб-сайті поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на своєму офіційному веб-сайті на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

        7.5. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основіосвітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу VІІІ цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

        7.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді Приймальної комісіїУніверситету.

        Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Університету, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.

        Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

        8.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІІІ цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної комісії ЗВО «Східно-європейський слов’янський університет».

        Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє Приймальній комісії Університету  свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до ЄДЕБО.

        Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковануПриймальною комісією.

        8.2. Вступники, рекомендовані на навчання зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 8.1 розділу VIII цих Правил прийому.

        Договір про надання освітніх послуг між Університетом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

             8.3. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

        У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

       ІX. Наказ про зарахування та додатковий конкурс 

        9.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректоромЗВО «Східно-європейський слов’янський університет» на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІІІ цих Правил прийому.

        9.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XІ цихПравил прийому.

        Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ЗВО «Східно-європейський слов’янський університет» за власним бажанням.Таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

        9.3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

        9.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 9.2, 9.3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу вищої освіти за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

        Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБОдо 18:00 19 вересня.

  X. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до

ЗВО «Східно-європейський слов’янський університет»

        11.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

        Заявка на акредитацію подається до Приймальної комісії до 01 липня 2020 року на офіційному бланку редакції засобу масової інформації (далі – ЗМІ) та засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою надається копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ (для друкованих ЗМІ) та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

        11.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою Приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісіястворює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.

        11.3. Університет створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) оприлюднюються на веб-сайті Університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

        11.4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за тригодини до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету.

        11.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

        11.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до Університету здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

ДОДАТКИ

Додатки до Правил прийому 2021

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *