Правила прийому

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Товариства з обмеженою відповідальністю

«Вищий навчальний заклад

Східно-європейський слов′янський університет»

в 2017 році

(із змінами, затвердженими Вченою радою

Протокол № 11 від 22 червня 2017 року)

Освітня діяльність у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад Східно-європейський слов’янський університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 270580 від 02.07.2013 р.) та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавра, затвердженого МОН України 07.12.2015 р. та ліцензованого обсягу ТОВ «ВНЗ  Східно-європейський слов’янський університет».

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад Східно-європейський слов’янський університет» (далі – Приймальна комісія) та затверджені Вченою радою університету відповідно до Умов прийому на навчання  до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2016року№ 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

І. Загальні положення

1.3. Прийом на навчання на перший курс з нормативним терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

1.4. Прийом на навчання на другий та старші  курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс відповідного року набору.

1.5. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».

Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин або іноземних мов.

1.6. Прийом на навчання до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» на здобуття ступеня  бакалавра здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.

1.7. Для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

1.8. Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.

1.9. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичногоабо ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).

1.10. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків, передбачених законодавством.

Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

1.11. Для вступників та студентів, які потребують поселення в гуртожиток, надається 100 місць (кімнати в гуртожитку на 3-4 осіб, забезпечені холодною, гарячою водою, теплопостачанням, душовими кабінами, туалетними кімнатами). Поселення вступників та студентів до гуртожитоку здійснюється відповідно до затвердженого у ВНЗ «Східно-європейський словянський університет» порядку.

1.12. Організацію прийому вступників до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» здійснює Приймальна комісія (далі – Приймальна комісія), склад якої затверджується наказом ректора ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет», який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет», затвердженим Вченою  радою  14.12.2015 р. (Протокол № 5) у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за              № 1353/27798.

1.13. Ректор ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

1.14. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором  ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».

1.15. Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години):

З понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 (без перерви)

Субота з 10:00 до 15:00 (без перерви)

Неділя – вихідний день.

ІІ. Конкурсний відбір

Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою, громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

ІІІ. Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

3.1 Прийом заяв і документів,у паперовій або електронній формі від вступників, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

3.2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

3.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання

осіб, для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

проводиться в такі строки:

ІV. Порядок прийому заяв і документів

для участі у конкурсному відборі

до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет»

4.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника, в атестаті, в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

4.2.     Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищихнавчальних закладів Українив 2017 році, затвердженим наказом МОН від 13 жовтня 2016 року № 1236.

ВНЗ «Східно-європейський словянський університет» створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до таких консультаційних центрів будь-якого вищого навчального закладу з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.4.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Східно – європейський слов’янський університет». Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

4.4.  У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за денною або заочною формою навчання вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства “Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію,  установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

4.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІ цих Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

4.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

4.9. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

4.9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

4.10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

4.11. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву зтакою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

4.12.При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповіднодо наказу Міністерства освіти і науки України “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту” від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.

4.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого навчального закладу (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

V. Організація і проведення конкурсного відбору

5.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України або біології за вибором Університету (другий предмет), загальноосвітнього предмету, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (передбачено право вступника на вибір з двох предметів) (Додаток 3)

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

Для конкурсних пропозицій спеціальностей (спеціалізацій) галузі «Освіта», які передбачають підготовку фахівців для шкіл з навчанням болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, російською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, вищий навчальний заклад може до переліку предметів на вибір (третій предмет) додавати вступний іспит з відповідної мови.

5.2. Конкурсний бал розраховується:

для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмету;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (Додаток 4)

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

При різній кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

5.5. Вступні випробування для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та вступників, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план та показники конкурсного відбору прводяться у формі фахових співбесід. Правилами прийому до вищих навчальних закладів (крім вступу на основі повної загальної середньої освіти).

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми співбесід, вступних іспитів та фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті ВНЗ «Східно-європейський словянський університет». У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

5.6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» розглядає Апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

5.7. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

5.8. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».

5.9. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальні комісії, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

 

VІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

6.1.Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

6.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

6.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

6.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу.

6.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на виконання встановлених критеріїв та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальноїкомісії та офіційному веб-сайті університету відповідно до строків, визначених у розділі ІІІ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу VІІ цих Правил.

6.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

VІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

7.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування:

подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому.

Подані оригінали документів зберігаються у ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

VІІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

8.1.Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу VІІ цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет»та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

8.2. Вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендаціїі надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

8.3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

ІХ.  Наказ про зарахування, додатковий конкурс

9.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання разом з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІІІ цих Правил.

9.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 10.5 розділу X цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до вищого навчального закладу за власним бажанням, відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

9.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ.

9.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2-3 цього розділу місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

 

  1. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет»

10.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

 

10.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет»  зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

 

10.3. ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) оприлюднюються на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 

10.4. Голова приймальної комісії ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу.

 

10.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

 

10.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

 

Правила прийому (із змінами)

ПОРЯДОК ЕЛЕКТРОННИХ ЗАЯВ

Додаток 1 .2017

Додаток 2. 2017

Додаток 3.2017

Додаток 4. 2017

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *