Правила прийому


 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Товариства з обмеженою відповідальністю

«Вищий навчальний заклад

Східно-європейський слов’янський університет»

в 2018 році

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад Східно-європейський слов’янський університет» (далі – Приймальна комісія) та затверджені Вченою радою університету відповідно до Умов прийому на навчання  до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2017 року№ 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  14 листопада 2017 року за № 1397/31265.

 

Провадження освітньої діяльності у ТОВ «ВНЗ Східно-європейський слов’янський університет» здійснюється відповідно до оприлюднення на офіційному сайті МОН України (mon.gov.ua) «Відомостей про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» для ТОВ «ВНЗ Східно-європейський слов’янський університет».

 

І. Загальні положення

1.1  Товариство з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад Східно-європейський слов’янський університет» (надалі «ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет») оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавра за спеціальностями в межах ліцензованого обсягу (Додаток 1).

1.2  До ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» приймаються громадяни України,  а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3  Прийом на навчання до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» на здобуття ступеня бакалавра здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування

1.4  Організацію прийому вступників до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» здійснює Приймальна комісія (далі – Приймальна комісія), склад якої затверджується наказом ректора ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет», який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет», затвердженим Вченою радою  01.2018 р. (Протокол № 6) у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за  № 1353/27798.

Положення про приймальну комісію закладу вищої освіти оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

1.5  Ректор ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» та виконання процедур вступної кампанії.

1.6  Усі питання, пов’язані з прийомом до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет», вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години):

З понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 (без перерви)

Неділя – вихідний день.

 

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

 

2.1  Прийом на навчання  на перший курс з нормативним терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу  за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом на навчання на четвертий курс проводиться за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

2.2  Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».

Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин або іноземних мов.

2.3  Прийом на навчання на другий та старші  курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс відповідного року набору.

2.4  Для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2.5  Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.

2.6  Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету  на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).

2.7  Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для  рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

2.8  Фінансування підготовки фахівців у ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

2.9  Для вступників та студентів, які потребують поселення в гуртожиток, надається 100 місць (кімнати в гуртожитку на 3-4 осіб, забезпечені холодною, гарячою водою, теплопостачанням, душовими кабінами, туалетними кімнатами). Поселення вступників та студентів до гуртожитоку здійснюється відповідно до затвердженого у ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» порядку.

 

ІІІ. Строки прийому заяв та документів,  конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

3.1  Прийом заяв і документів, у паперовій або електронній формі від вступників, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 02 липня до

18.00 год.

25 липня 2018 р.

02 липня до

18.00 год.

25 липня 2018 р.

Початок прийому заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників 12 липня

2018 року

12 липня

2018 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів 20 липня 2018 р.

о 18.00 год.

31 липня 2018 р.

о 18.00 год.

Закінчення прийому заяв від осіб, які вступають на  основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 26 липня 2018 р.

о 18.00 год.

10 серпня 2018 року

о 18.00 год.

Строки проведення вступних іспитів з 21 по 26 липня 2018 р. включно

01 по 10 серпня

2018 р. включно

 

Строки проведення співбесіди з 21 до 23 липня 2018 р.включно

01 по 04 серпня

2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше

01 серпня 2018 р.

не пізніше

10 серпня 2018 р.

Строки вибору вступниками місця навчання не пізніше

06 серпня 2018 р

не пізніше

12 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників не пізніше

30 серпня 2018 року

не пізніше

30 серпня 2018 року

 

3.2  Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів від вступників 12 липня

2018 року

12 липня

2018 року

Закінчення прийому заяв 24 липня 2018 р.

о 18.00 год.

31 липня 2018 р.

о 18.00 год.

Строки проведення  фахових вступних випробувань 25 липня до 31 липня

2018 року

01серпня по 10 серпня

2018 р. включно

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше

01 серпня 2018 р.

не пізніше

10 серпня 2018 р.

Строки вибору вступниками місця навчання не пізніше

06 серпня 2018 р

не пізніше

12 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників не пізніше

30 серпня 2018 року

не пізніше

30 серпня 2018 року

 

3.3  Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет», конкурсний відбір та зарахування на навчання

осіб, для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна  та заочна форма навчання
Початок прийому заяв від вступників 12 липня

2018 року

Закінчення прийому заяв від осіб, які складають фахові вступні  випробування

31 липня 2018 р.

о 18.00 год.

Строки проведення вступних випробувань

01 серпня по 10 серпня

2018 р. включно

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

10 серпня 2018 р.

Строки вибору вступниками місця навчання не пізніше

12 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 серпня 2018 року

 

 

 

 

ІV. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет»

 

4.1  Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 1 розділу ІІ цих Правил, або мають розбіжності в прізвищі, імені та по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

У паперовій формі подаються заяви:

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

 

4.2  Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.

ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» при необхідності створює консультаційні центри при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

4.3  Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії ВНЗ «Східно – європейський слов’янський університет». Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

4.4  У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за денною або заочною формою навчання вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність, та «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

4,5  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства “Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

4,6  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію,  установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

4.7  Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІ цих Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

4.8  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

4.9   Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

4.10  Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини закладу освіти встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

4.11  Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

4.12  Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

4.13 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

4.14  При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

 

  1. V. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

5.1   Конкурсний відбір для здобуття ступеня вищої освіти  – бакалавр

здійснюється за результатами вступних випробувань:

 

5.2  Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання, результати вступних іспитів  з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів  для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра  на конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 3  цих Правил.

Першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови  або біології за вибором Університету, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (передбачено право вступника на вибір з двох предметів).

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

Для конкурсних пропозицій спеціальностей (спеціалізацій) галузі «Освіта», які передбачають підготовку фахівців для шкіл з навчанням болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, російською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, вищий навчальний заклад може до переліку предметів на вибір (третій предмет) додавати вступний іспит з відповідної мови.

5.3  Конкурсний бал розраховується:

для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмету;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (Додаток 4)

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

5.4  У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

5.5  Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. (Додаток 4)

5.6  Заклад вищої освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі. У ВНЗ «Східно-європейський словянський університет» мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі, дорівнює 100 балам.

5.7  Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою  Приймальної комісії ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Голова Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового балу.

Програми співбесід, вступних іспитів та фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті ВНЗ «Східно-європейський словянський університет». У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

5.8  Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

5.9  Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» розглядає Апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

5.10  Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

5.11  Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».

 

VІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

 

6.1  Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

 

6.2  Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 

6.3.Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів

– особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. Діти загиблих учасників АТО навчаються безкоштовно.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

6.4  Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

6.5  Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

 

6.6.Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів:
– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;
– громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном;
– молодші спеціалісти та друга вища освіта – вступ на 2 або 3 курс за фаховою співбесідою.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

 

VІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

7.1  Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

7.2  Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

7.3  У рейтинговому списку вступників зазначаються:

7.4  Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу.

7.5  Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються  на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог,  затверджуються рішенням Приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету відповідно до строків, визначених у розділі ІІІ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

7.6  Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу VІІІ цих Правил.

При оновленні списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у розділі VІ цих Правил, якщо вони допущені до конкурсного відбору.

7.7  Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

 

VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

8.1  Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІІІ цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування:

подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;

військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків;

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому.

Подані оригінали документів зберігаються у ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» протягом усього періоду навчання.

Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє Приймальній комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

 

ІX. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

9.1  Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу VІІІ цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

9.2  Вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, Приймальна комісія анулює раніше  надані рекомендаціїі  та надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

9.3  При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

Х.  Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 

10.1  Накази про зарахування на навчання видаються ректором ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання разом з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІІІ цих Правил.

10.2  Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XІ цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до вищого навчального закладу за власним бажанням  та  відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням. Таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

10.3  У разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

10.4  На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2-3 цього розділу місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

 

ХІ. Особливості прийому на навчання до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» іноземців та осіб без громадянства

 

11.1  Прийом на навчання до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом МОН України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

 

11.2  Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

 

11.3  Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет»  двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра.

 

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази для прийому таких іноземців не застосовуються. ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

 

11.4  Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

 

11.5  Вимоги ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначені у Додатку 5 до Правил прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет».

 

11.6  Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

 

11.7  Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет»

 

12.1  На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії.

 

12.2  Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет»  зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.

 

12.3  ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) оприлюднюються на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 

12.4  Голова Приймальної комісії ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу.

 

12.5  Подання вступником недостовірних персональних даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

 

12.6  Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

Додаток 1. 2018

Додаток 2. 2018

Додаток 3. 2018

Додаток 4. 2018

Додаток 5. 2018

Порядок подання електронних заяв

PDF версія Правил прийому 2018

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *